KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Sprzedaż

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210 ,

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Mochnaczce Wyżnej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 409/43 o powierzchni 0,2417 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno-administracyjnym Mochnaczka Wyżna 66 o powierzchni użytkowej 273,07 m2, budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 53,53 m2, budynkiem inwentarskim powierzchni użytkowej 58,12 m2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Gminy Krynica - Zdrój zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/254/1997 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dn. 29 sierpnia 1997 r., przedmiotowa nieruchomość leży w strefie wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i komercyjnych, transportu i infrastruktury techniczne (zainwestowanie na ściśle określonych warunkach).

Cena wywoławcza wynosi 695 000,00 zł(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art.43 ust. 1 lit. a) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 10:45 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul.Balickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00182913/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 70/4, 70/5, 70/8 o łącznej powierzchni 1,7444 ha obręb 48 Krowodrza.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Miasta Krakowa zmienionym uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem UM.

Cena wywoławcza wynosi 8.137.417 zł (słownie osiem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemnaście zł), zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

INFORMACJA z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

W wyniku trzeciego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.6.3/2015, który odbył się w dniu 23 lutego 2016 r., na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul.Balickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00182913/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 70/4, 70/5, 70/8 o łącznej powierzchni 1,7444 ha obręb 48 Krowodrza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja Przetargowa postanowiła rozpisać w późniejszym terminie kolejny przetarg na zbycie w/w nieruchomości z zachowaniem tej samej ceny wywoławczej.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 10:30 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. G. Korzeniaka, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 159/1 o pow. 2,3952 ha, obr 51 Krowodrza, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00511343/6, oraz udział wynoszący 3/10 części w prawie własności działki Nr 159/2 stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00453573/2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Miasta Krakowa zmienionym uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w znaczącej części w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz w terenach zieleni nieurządzonej (północna część działki) ZR.

Cena wywoławcza wynosi 3.650.913 zł słownie trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście zł), zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

INFORMACJA z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

W wyniku trzeciego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.7.3/2015, który odbył się w dniu 23 lutego 2016 r., na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. G. Korzeniaka, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 159/1 o pow. 2,3952 ha, obr 51 Krowodrza, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00511343/6, oraz udział wynoszący 3/10 części w prawie własności działki Nr 159/2 stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00453573/2., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja Przetargowa postanowiła obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości o 5% i rozpisać w późniejszym terminie kolejny przetarg na zbycie w/w nieruchomości z ceną wywoławczą 3.468.367 zł (slownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej Krynicy – Zdroju obręb ewidencyjny 0003 Słotwiny, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 1/4 o pow. 1,5003 ha, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006221/5.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica - Zdrój Uzdrowisko Krynica - Zdrój (obszar 3 - Słotwiny) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 7 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. poz. 6879 z 10 grudnia 2012 roku) w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr LX.342.2014 z dnia 30 lipca 2014 (Dz. Urz. Woj. poz. 4964 z 10 września 2014 roku) w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszar 3 - Słotwiny) działka ewidencyjna Nr 1/4 położona w Krynicy - Zdroju (obręb Słotwiny - leży w terenach lasów o symbolu 3.ZL.2.

Cena wywoławcza wynosi 380.000 zł (słownie trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł), zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

INFORMACJA z dnia 23 listopada 2015 roku.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.19/2015, który odbył się w dniu 16 listopada 2015 r., na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej Krynicy – Zdroju obręb ewidencyjny 0003 Słotwiny, stanowiącej działkę ewidencyjna Nr 1/4 o pow. 1,5003 ha, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006221/5, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla w/w nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

I) DGN.220.16/2015

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Okocimiu przy ul. Zamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/00050407/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 362/12 i 362/13 o łącznej powierzchni 0,52 ha obręb 0005 Okocim gmina Brzesko.

W dziale III księgi wieczystej Nr TR1B/00059760/2 wpisana jest bezpłatna służebność przechodu, przechodu i przegonu szlakiem szerokości 4,5 metra na rzecz każdoczesnego użytkownika działki Nr 362/10 przez działkę Nr 362/10.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko (Uchwała Nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998r.) przedmiotowe działki znajdują się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów o charakterze podmiejskim i miejskim.

Cena wywoławcza wynosi 220.000 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy zł), zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

 

II) DGN.220.17/2015

sprzeda prawo własności części nieruchomości położonej w Bochni, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1O/00061806/7, stanowiącej działki Nr 183/4 o pow. 0,0765 ha, Nr 185/2 o pow. 0,5347 ha obr 2 Bochnia.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Bochni (Uchwała Nr XXV/274/12 z dnia 28.12.2012 r.) przedmiotowe działki znajdują się w strefie zabudowy usługowej oznaczonej jako ZR/U.

Cena wywoławcza dla działki Nr 183/4 o pow. 0,0765 ha wynosi 58.000 zł (słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy zł);

Cena wywoławcza dla działki Nr 185/2 o pow. 0,5347 ha wynosi 295.000 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł).

Zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku.

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

INFORMACJA z dnia 18 listopada 2015 roku.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.16/2015 na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Okocimiu przy ul. Zamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/00050407/7, stanowiącej kompleks działek ewidencyjnych Nr 362/12 i 362/13 o łącznej powierzchni 0,52 ha obręb 0005 Okocim gmina Brzesko, który odbył się w dniu 26 października 2015 r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.17/2015 na sprzedaż własności części nieruchomości położonej w Bochni, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1O/00061806/7, stanowiącej działki Nr 183/4 o pow. 0,0765 ha, Nr 185/2 o pow. 0,5347 ha obr 2 Bochnia, który odbył się w dniu 26 października 2015 r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Równocześnie informuję, że kolejne przetargi na zbycie powyższych nieruchomości zostaną rozpisane w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 10:30 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

I) DGN.220.14/2015

sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ulicy Becka, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00338361/1, stanowiącej działki ewidencyjne:

Nr 283/1 o pow. 0,0841 ha, obr 48 Krowodrza

Cena wywoławcza 60.000 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy zł);

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XCIII/1256/1O Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2010 r. i Uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 09 lipca 2014 r. leży częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i trenach zieleni nieurządzonej ZR.

Nr 319 o pow. 0,0903 ha, obr 48 Krowodrza

Cena wywoławcza 52.000 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące zł).

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XCIII/1256/1O Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2010 r. i Uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 09 lipca 2014 r. leży w trenach zieleni nieurządzonej ZR.

II) DGN.220.15/2015

sprzeda prawo własności części nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ulic Pylnej i Podłużnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00344893/4, stanowiącej działki ewidencyjne:

Nr 2/6 o pow. 0,0638 ha, obr 7 Krowodrza

Cena wywoławcza 143.000 zł (słownie sto czterdzieści trzy tysiące zł);

Nr 2/8 o pow. 0,0528 ha, obr 7 Krowodrza

Cena wywoławcza 118.000 zł (słownie sto osiemnaście tysięcy zł).

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XCIII/1256/1O Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2010 r. i Uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 09 lipca 2014 r., działki Nr 2/6 i 2/8 obr 7 Krowodrza leżą w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Zgodnie art. 43 ust 1 pkt 9 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedmiotowe sprzedaże podlegają zwolnieniu od podatku.

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

INFORMACJA z dnia 18 listopada 2015 roku.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.14/2015, który odbył się w dniu 26 października 2015 r., na sprzedaż własności nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulicy Becka, m.in. dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00338361/1, stanowiącej działki ewidencyjne:

1) Nr 283/1 o pow. 0,0841 ha, obr 48 Krowodrza;

2) Nr 319 o pow. 0,0903 ha, obr 48 Krowodrza;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę cenową dla działki Nr 319 o pow. 0,0903 ha, obr 48 Krowodrza.

Postępowanie przetargowe na sprzedaż działki Nr 283/1 o pow. 0,0841 ha, obr 48 Krowodrza zostanie wszczęte w terminie późniejszym.

 

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.15/2015, który odbył się w dniu 26 października 2015 r., własności części nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ulic Pylnej i Podłużnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00344893/4, stanowiącej działki ewidencyjne:

1) Nr 2/6 o pow. 0,0638 ha, obr 7 Krowodrza;

2) Nr 2/8 o pow. 0,0528 ha, obr 7 Krowodrza;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Równocześnie informuję, że kolejny przetarg na zbycie powyższych nieruchomości zostanie rozpisany w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210,

sprzeda prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tyliczu gmina Krynica - Zdrój, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00019401/5 składającej się z działek:

1) Nr 2008/10 o pow. 0,32 ha,

2) Nr 2008/11 o pow. 0,32 ha,

3) Nr 2008/13 o pow. 0,32 ha.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica - Zdrój Plan Nr 7, przedmiotowe działki leżą w częściowo w terenie dla lokalizacji obiektów mieszkalnych, jednorodzinnych i pensjonatowych, częściowo w terenie drogi dojazdowej kategorii D, częściowo w terenie istniejącej drogi powiatowej (szczegółowy odpis z planu w załączeniu na stronie www).

Cena wywoławcza brutto dla działki Nr 2008/10 wynosi 150.700 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset zł); Cena wywoławcza brutto dla działki Nr 2008/11 wynosi 150.700 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset zł); Cena wywoławcza brutto dla działki Nr 2008/13 wynosi 157.900 zł (słownie sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć zł).

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

INFORMACJA z dnia 3 września 2015 roku.

W wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.220.8/2015, który odbył się w dniu 26 sierpnia 2015 r. na sprzedaż części nieruchomości położonej w Tyliczu gmina Krynica – Zdrój, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00019401/5, składającej się z działek:

1) Nr 2008/10 o pow. 0,32 ha,

2) Nr 2008/11 o pow. 0,32 ha,

3) Nr 2008/13 o pow. 0,32 ha.

Komisja przyjęła ofertę cenową dla działki Nr 2008/10 i 2008/11 obr. 8 Tylicz.

Postępowanie przetargowe na sprzedaż działki Nr 2008/13 obr 8 Tylicz zostanie wszczęte w terminie późniejszym.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie sprzeda prawo własności nieruchomości:

działki ewidencyjnej Nr 407/1 o pow. 0,1399 ha obr 0003 Mochnaczka Niżna, gmina Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00019394/2, oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 407/7 o pow. 0,0609 ha 0003 Mochnaczka Niżna, gmina Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00021810/2.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica Nr XXXVI/254/1997 z dnia 28.08.1997 r. działki ewidencyjne Nr 407/1 i 407/7 leżą w strefie wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i komercyjnych, transportu i infrastruktury technicznej, zainwestowanie na ściśle określonych warunkach.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Grzegorza Korzeniaka, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00356656/8, stanowiącej działki ewidencyjne:

1) Nr 159/7 o pow. 0,1120 ha, obr 51 Krowodrza

2) Nr 159/4 o pow. 0,1319 ha, obr 51 Krowodrza oraz udział wynoszący 1/10 części w prawie własności działki Nr 159/2 o pow. całkowitej 0,0329 ha, stanowiącej drogę, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00453573/2

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie sprzeda prawo własności nieruchomości położonej w Krynicy – Zdroju (Szczawiczne), dla której Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00006010/3, stanowiącej działki ewidencyjne:

1) Nr 1076/2 o pow. 0,1819 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

2) Nr 1076/3 o pow. 0,1000 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

3) Nr 1076/4 o pow. 0,1000 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

4) Nr 1076/5 o pow. 0,1039 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

5) Nr 1076/6 o pow. 0,1597 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

6) Nr 1076/8 o pow. 0,1000 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

7) Nr 1076/9 o pow. 0,1000 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

8) Nr 1076/10 o pow. 0,1493 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

9) Nr 1076/11 o pow. 0,1000 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

10) Nr 1076/12 o pow. 0,1022 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

11) Nr 1076/13 o pow. 0,1469 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

12) Nr 1076/14 o pow. 0,1452 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

13) Nr 1076/15 o pow. 0,1357 ha i udział 1/14 części w działce Nr 1076/7 stanowiącej drogę, obr. 0002 Krynica Wieś;

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: sprzeda prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Krynicy - Zdroju w sąsiedztwie ulicy Dąbrowskiego, a ulicy Słotwińskiej, dla których Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00014942/5, stanowiących działki ewidencyjne:

1) Nr 424/3 obr 001 Krynica - Zdrój o pow. 0,1588 ha

2) Nr 424/4 obr 001 Krynica - Zdrój o pow. 0,1389 ha

3) Nr 424/5 obr 001 Krynica – Zdrój o pow. 0,2122 ha

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

 

Najem/dzierżawa

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.8/2017 na dzierżawę części działki Nr 470/11 o powierzchni 5,00 ha, obr 00018 Rząska, gmina Zabierzów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00022808/1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności centrum edukacyjno-rekreacyjnego.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 20 lat.

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 35.000 zł – miesięcznie. Stawka czynszu nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych i opłat publiczno prawnych (podatku od nieruchomości).

Wadium wynosi: 10.000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty:

a) wysokość oferowanego czynszu dzierżawy;

b) szczegółowa koncepcja zagospodarowania dzierżawionego terenu w formie opisowej;

c) wizualizacja graficzna projektu integrująca przedmiotowy teren z przestrzenią miejscowości;

d) schemat realizacyjny inwestycji z podziałem na etapy.

Przy oferowaniu wysokości czynszu dzierżawy, postąpienie nie może być niższe niż 100,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy przy ul. Czystej 21 pok. 210 w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 10:00.

 

W załączeniu komplet dokumentów

 

 

 

 

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies